1. Aké sú otváracie hodiny? 10.00-20.00
 2. Ako sa k Vám dostaneme – autom: garáž (vchod zo Športovej ulice) – 2.poschodie výťahom na 0.poschodie, peši: vchod máme zvonka, medzi Sportsdirect a Arena Café
 3. Dostanem sa k Vám s  kočíkom? Áno máme výťah. Vstup s kočíkom na hraciu plochu nie je možný, kočík je potrebné odparkovať na vyznačenom parkovisku pre kočíky. 
 4. Je u vás toaleta? Samozrejme, hygienické zariadenie je rozdelené pre pánov, dámy a deti. Na detských toaletách je k dispozícií prebaľovací pult. 
 5. Dá sa u Vás najesť? Teplé jedlo nemáme v ponuke, ale viete si u nás vybrať okrem kvalitnej kávy, z  rôznych druhov nealkoholických nápojov a pochutín. V priestoroch je prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov a fajčenia. 
 6. Je možné si priniesť vlastné jedlo a pitie? V priestoroch je prísny zákaz konzumácie vlastných jedál a nápojov s výnimkou bábätiek a detí so špeciálnymi dietetickými potrebami. V prípade potreby je k dispozícií mikrovlnka, kde si viete ohriať jedlo pre Vaše detičky.
 7. Ako často mávate akcie? Všetky akcie nájdete na našom Facebooku.
 8. Aké sú ceny ? Náš cenník nájdete tu.
 9. Aké služby ponúkate? Služby animátora, detské oslavy, denné detské tábory počas všetkých školských prázdniny, spolupráca na MDD,DOD, prenájom skákacích hradov a maskotov, maľovanie na tvár,  zľavnené skupinové vstupy, animačné programy pre uzavreté skupiny, zvýhodnené viachodinové permanentky
 10. Ako si zarezervujem oslavu? Všetko o oslavách nájdete tu.
 11. Aká je možnosť parkovania? K dispozícií je podzemné parkovisko pod NC City Aréne, kde sú 2 hodiny parkovania bezplatné, 3hodina je spoplatnená sumou 1,5€. V prípade, že u nás strávite 2 a viac hodín, vieme Vám predĺžiť parkovanie a máte bezplatné 3hodiny parkovania v podzemnej garáži. Počas víkendu a štátnych sviatkov je parkovanie vonku aj v podzemnej garáži bezplatné. 
 12. Máte k dispozícii WIFI? Máme bezplatnú WIFI zónu.
 13. Je možný vstup bez ponožiek? Z hygienického dôvodu je možný vstup len v ponožkách, v prípade, že nemáte ponožky, môžete si ich u nás zakúpiť. 
 14. Koľko sa platí za dospelú osobu? U nás je vstup pre sprievodné osoby bezplatný.